Hier vindt u de algemene voorwaarden voor de vereniging de vastelastenbond.

Bij elke energie leverancier en elk energie contract en ook het lidmaatschap van Vereniging de Vastelastenbond horen algemene voorwaarden. Als u net als andere kritische consumenten via de Vastelastenbond uw energie wilt afnemen bij een van onze samenwerkingspartners, dan schrijft u zich eenvoudig en snel in voor een gratis Vastelastenbond lidmaatschap.

Het Vastelastenbond lidmaatschap is gratis. Hieronder vindt u de basis informatie over de algemene voorwaarden van Vereniging de Vastelastenbond. In de algemene voorwaarden van Vereniging de Vastelastenbond vindt u informatie over:

Voor een printer vriendelijke versie van Algemene Voorwaarden kunt u hier klikken of op het PDF logo.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VASTELASTENBOND SERVICE B.V.

Artikel 1

Definities

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Dienstenovereenkomst

De overeenkomst tussen een Leverancier en een Lid terzake van het verstrekken van Services aan een Lid. Dienstenovereenkomsten kunnen zijn onderworpen aan de afzonderlijke algemene voorwaarden van een Leverancier.

Leden

Leden die zich aansluiten bij de Vastelastenbond, in enkelvoud "Lid".

Leveranciers

Leveranciers van Services.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vastelastenbond.

Machtiging

De machtiging die een Lid aan de Vastelastenbond kan verlenen voor het sluiten van overeenkomsten namens een Lid met een of meerdere Leveranciers, zoals nader omschreven in artikel 6.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen de Vastelastenbond en een Lid op grond waarvan een Lid gebruik maakt van de inschrijving bij/ de bemiddeling door de Vastelastenbond terzake van één of meer Services. De Overeenkomst bestaat ten minste uit de aanmelding en/of de inschrijving door een Lid voor een Service en de Voorwaarden.

Services

De producten en/of diensten die tot de vaste lasten worden gerekend, zoals - doch niet beperkt tot - gas, water, licht, communicatiediensten, autobrandstoffen, hypothecaire of andere geldleningen en/of verzekeringen, die door Leveranciers aan Leden worden verstrekt.

Statuten

De statuten van Vereniging de Vastelastenbond.

De Vastelastenbond

Vereniging de Vastelastenbond.

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van de Vastelastenbond.

Artikel 2

Toepassing

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:

  • het Lidmaatschap;
  • alle aanbiedingen van de Vastelastenbond;
  • alle Overeenkomsten;
  • alle leveringen en/of (gebruik van) de door een Lid geselecteerde Services.
  • de Machtiging;

2.2. Indien een Lid tijdens het on-line registratieproces op de "Aanmelding afronden" knop (of vergelijkbare button) drukt, gaat het Lid daarmee zonder wijzigingen akkoord met de inhoud van deze Voorwaarden, in afwachting van de acceptatie door Vastelastenbond van het verzoek tot inschrijving als Lid dan wel voor een Service.

2.3. Het Lidmaatschap en toegang tot en gebruik van een Service komt tot stand conform het bepaalde in de Statuten en deze Voorwaarden en nadat door het Lid alle informatie aan de Vastelastenbond (c.q. aan de Leverancier) is verstrekt die nodig is voor het uitvoeren van de Service door de Leverancier.

2.4 Het afgeven van een Machtiging houdt tevens in het akkoord van het Lid met deze Voorwaarden. 

Artikel 3

Voorwerp van de Overeenkomst

3.1 De Vastelastenbond zal ten behoeve van de Leden onderhandelingen voeren met Leveranciers teneinde zo gunstig mogelijke aanbiedingen door de Leveranciers te doen verzorgen voor het gebruik door Leden van Services.

3.2 Indien een Machtiging is verleend, kan de Vastelastenbond zelfstandig, doch namens het Lid, Dienstenovereenkomsten met Leveranciers aangaan. 

Artikel 4

Verplichtingen van de Leden

4.1. Leden gaan er mee akkoord dat:

a. zij bij aanmelding voor Services steeds alle velden (bij het aanmelden via Internet of anderszins) volledig en correct invullen.
b. zij veranderingen in persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer) tijdig doorgeven aan de Vastelastenbond.
c. alleen zij verantwoordelijk zijn voor de correcte nakoming van Dienstenovereenkomsten.
d. zij de Services niet zullen gebruiken voor ongepaste, onrechtmatige, of verboden doeleinden.
e. zij hun gebruikersnaam/ wachtwoord niet zullen verstrekken aan derden , en dat zij alle redelijke maatregelen nemen om ongeautoriseerd gebruik van het Lidmaatschap of enige Service tegen te gaan.
f. de Vastelastenbond namens hen gegevens opvraagt en raadpleegt die bij Leveranciers omtrent een Lid geregistreerd zijn, en waar nodig namens een lid correctie of wijziging van die gegevens te bewerkstelligt, bijvoorbeeld (en waar nodig na overleg met het Lid) bij verhuizing of in geval van een door het Lid gewenste aanpassing van termijnbedragen, etc.

4.2. Leden zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet-nakoming van genoemde verplichtingen, onverkort het bepaalde in artikel 8.8.

4.3. Leden ontvangen gratis mailings en nieuwsbrieven van de Vastelastenbond. Een Lid kan zich te allen tijde afmelden voor de ontvangst daarvan.

Artikel 5

Verplichtingen van de Vastelastenbond

5.1. De Vastelastenbond zal de gegevens van en omtrent de Leden alleen gebruiken voor zover dat nodig is in verband met het gebruik van de Services of voor zover dat voortvloeit uit het Lidmaatschap. De Vastelastenbond zal dergelijke gegevens niet aan derden overdragen, anders dan aan partijen die deze gegevens nodig hebben in het kader van leveren van de Services, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.2. De Vastelastenbond zal zich naar beste vermogen inspannen om :
- de aanbiedingen als bedoeld in artikel 3.1 te (doen) verzorgen; en
- op grond van de Machtiging namens het Lid Dienstenovereenkomsten met Leveranciers aan te gaan; en
- in het algemeen de doelstellingen zoals opgenomen in de Statuten na te leven.

Artikel 6

Machtiging

6.1. Een Lid kan aan de Vastelastenbond een Machtiging afgeven. De Machtiging wordt verleend per e-mail. Met de Machtiging verleent het Lid het bestuur van de Vastelastenbond tot wederintrekking last en volmacht om:
- namens hem of haar afspraken te maken met een of meerdere Leveranciers;
- op zijn of haar naam en voor rekening en voor risico van het Lid een Dienstenovereenkomst te sluiten met de Leverancier(s) en, wanneer mogelijk, de Dienstenovereenkomst van het Lid met de huidige Leverancier op te zeggen.

6.2. De Machtiging kan door het Lid op ieder moment worden ingetrokken. Intrekking van de Machtiging heeft geen invloed op Dienstenovereenkomsten die de Vastelastenbond namens het Lid is aangegaan vóór het moment dat de intrekking van de Machtiging de Vastelastenbond heeft bereikt.

6.3. De Machtiging eindigt in ieder geval op het moment dat het Lidmaatschap om welke reden dan ook eindigt.

Artikel 7

Onafhankelijke partijen

7.1. De Vastelastenbond treedt alleen op als onafhankelijk intermediair teneinde Leden en Leveranciers bij elkaar te brengen voor het afnemen van Services. De Vastelastenbond is geen partij bij de Dienstenovereenkomsten, ook niet indien de Dienstenovereenkomst wordt gesloten op basis van de Machtiging. De Vastelastenbond heeft geen controle over en kan derhalve niet instaan voor de kwaliteit van de Services, de nakoming van Dienstenovereenkomsten of de bekwaamheid of gegoedheid van betrokken partijen.

7.2. De Vastelastenbond en haar Leden zijn ten opzichte van elkaar onafhankelijke partijen; er is (bijvoorbeeld) geen sprake van een agentschap, samenwerkingsverband, arbeidsrelatie of franchise relatie.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

8.1. Behoudens voor zover in dit artikel anders is bepaald, is iedere aansprakelijkheid van de Vastelastenbond voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met het Lidmaatschap, het gebruik van de Machtiging of het gebruik of de levering van Services, uitgesloten.

8.2. De Vastelastenbond is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die wordt veroorzaakt als gevolg van grove nalatigheid op opzet in de uitoefening van haar verplichtingen zoals opgenomen in de Statuten, enige Overeenkomst of deze Voorwaarden.

8.3. Iedere aansprakelijkheid van de Vastelastenbond voor indirecte of gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade of verlies van goodwill is uitgesloten.

8.4. Iedere aansprakelijkheid van de Vastelastenbond voor handelingen of nalaten van Leveranciers of derde partijen die zijn ingehuurd of gecontracteerd door de Vastelastenbond, is uitgesloten.

8.5. Iedere aansprakelijkheid van de Vastelastenbond voor het gebruik van of het vertrouwen op informatie die beschikbaar is gesteld op de website van de Vastelastenbond, is uitgesloten.

8.6. Indien op de Vastelastenbond enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze gelimiteerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van de Vastelastenbond zal worden uitgekeerd.

8.7. De Vastelastenbond is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door virussen, logische bommen, trojaanse paarden en andere programma's of bestanden, die via de website of het gebruik van de Services of op enige andere wijze worden ontvangen door de Leden, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzet van de Vastelastenbond.

8.8. Het Lid zal de Vastelastenbond en haar bestuurders vrijwaren tegen alle claims en aanspraken van derden, en zal de Vastelastenbond en haar bestuurders alle schade en redelijke kosten vergoeden, die verband houden met de niet-nakoming door het Lid van enige verplichting opgenomen in de Statuten, deze Voorwaarden, enige Overeenkomst of enige Dienstenovereenkomst.

Artikel 9

Beëindiging Lidmaatschap

9.1. Verplichtingen die naar hun aard zijn bedoeld om voort te blijven bestaan na het beëindigen van het Lidmaatschap of enige Overeenkomst, blijven van toepassing na de beëindiging van het Lidmaatschap respectievelijk de betreffende Overeenkomst.

9.2. Leden verklaren zich er mee bekend en akkoord dat beëindiging van het Lidmaatschap kan resulteren in verlies van kortingen die door Leveranciers aan Leden worden verstrekt.

Artikel 10

Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website, software, namen, afbeeldingen of publicaties van de Vastelastenbond, blijven gedurende en na afloop van het Lidmaatschap c.q. enige Overeenkomst in eigendom van de Vastelastenbond of een derde partij van wie de Vastelastenbond het recht heeft verkregen om deze rechten te gebruiken.

10.2. Materiaal dat ter beschikking aan de Leden is gesteld, zal niet door de Leden worden gekopieerd, nagemaakt, getoond aan derden, of op andere wijze worden gebruikt worden anders dan voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden.

Artikel 11

Diversen

11.1. Vastelastenbond heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden tussen de partijen zijn enkel geldig en bindend indien ze schriftelijk, waaronder door publicatie op de website, bekend zijn gemaakt.

11.2. Indien enige wijziging van de Voorwaarden aantoonbaar in het nadeel van de Leden is, heeft een Lid het recht om binnen 30 dagen na bekendmaking van de wijziging het lidmaatschap schriftelijk te beëindigen.

Artikel 12

Toepasselijk recht

1. Op deze Voorwaarden en iedere Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 12 mei 2015 en vervangen alle voorgaande versies.

Cookies?

Wij gebruiken cookies.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruikt de Vastelastenbond cookies. We zetten functionele en analytische cookies in om onze website goed te laten werken.

Privacy en cookiebeleid

Accepteer alle cookies