Hier vindt u de algemene voorwaarden voor de vastelastenbond.

Bij elke energie leverancier en elk energie contract en ook het lidmaatschap van de Vastelastenbond horen algemene voorwaarden. Als u net als andere kritische consumenten via de Vastelastenbond uw energie wilt afnemen bij een van onze samenwerkingspartners, dan schrijft u zich eenvoudig en snel in voor een gratis Vastelastenbond lidmaatschap.

Het Vastelastenbond lidmaatschap is gratis. Hieronder vindt u de basis informatie over de algemene voorwaarden van de Vastelastenbond. In de algemene voorwaarden van de Vastelastenbond vindt u informatie over:

Voor een printer vriendelijke versie van Algemene Voorwaarden kunt u hier klikken of op het PDF logo.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VASTELASTENBOND SERVICE B.V.

Artikel 1

Definities

In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Diensten

De producten en/of diensten die tot de vaste lasten worden gerekend, zoals -doch niet beperkt tot - gas, water, licht, communicatiediensten, autobrandstoffen, hypothecaire of andere geldleningen en/of verzekeringen, die door Leveranciers aan Klanten worden verstrekt.

Dienstenovereenkomst

De overeenkomst tussen een Leverancier en een Klant terzake van het verstrekken van Diensten aan een Klant. Dienstenovereenkomsten kunnen zijn onderworpen aan de afzonderlijke algemene voorwaarden van een Leverancier.

Klanten

Klanten die gebruikmaken van de bemiddeling door de Vastelastenbond bij het totstandkomen van Dienstenovereenkomsten.

Leveranciers

Leveranciers van Diensten.

Machtiging

De machtiging die een Klant aan de Vastelastenbond kan verlenen voor het  sluiten van Dienstenovereenkomsten tussen een Klant met een of meerdere Leveranciers, zoals nader omschreven in artikel 6.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen de Vastelastenbond en een Klant op grond waarvan een Klant gebruik maakt van de bemiddeling door de Vastelastenbond terzake van één of meer Diensten. De Overeenkomst bestaat ten minste uit de aanmelding en/of de inschrijving door een Klant voor een Dienst en de Voorwaarden.

De Vastelastenbond

Vastelastenbond Service B.V.

Voorwaarden

De voorwaarden van de Vastelastenbond.

Artikel 2

Toepassing

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:
  1. alle aanbiedingen van de Vastelastenbond;
  2. alle Overeenkomsten;
  3. alle leveringen en/of (gebruik van) de door een Klant geselecteerde Diensten;
  4. de Machtiging.
 2. Indien een Klant zich tijdens het on-line registratieproces aanmeldt voor het sluiten van een Overeenkomst en/of het gebruik van een of meer Diensten, dan gaat de Klant daarmee zonder wijzigingen akkoord met de inhoud van deze Voorwaarden alsmede met de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van de betreffende Dienst.
 3. Het gebruik van een Dienst komt tot stand conform het bepaalde in deze Voorwaarden en nadat door de Klant alle informatie aan de Vastelastenbond (c.q. aan de Leverancier) is verstrekt die nodig is voor het uitvoeren van de Dienst door de Leverancier.

Artikel 3

Voorwerp van de Overeenkomst

De Vastelastenbond zal ten behoeve van de Klanten onderhandelingen voeren met Leveranciers teneinde zo gunstig mogelijke aanbiedingen door de Leveranciers te doen verzorgen voor het gebruik door de Klanten van Diensten.

Artikel 4

Verplichtingen van de Klanten

 1. Klanten gaan er mee akkoord dat:
  1. zij bij aanmelding voor Diensten steeds alle velden (bij het aanmelden via Internet of anderszins) volledig en correct invullen;
  2. zij veranderingen in persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer) tijdig doorgeven aan de Vastelastenbond;
  3. alleen zij verantwoordelijk zijn voor de correcte nakoming van Dienstenovereenkomsten;
  4. zij de Diensten niet zullen gebruiken voor ongepaste, onrechtmatige, of verboden doeleinden;
  5. zij hun gebruikersnaam/ wachtwoord niet zullen verstrekken aan derden , en dat zij alle redelijke maatregelen nemen om ongeautoriseerd gebruik van enige Dienst tegen te gaan;
  6. de Vastelastenbond namens hen gegevens opvraagt en raadpleegt die bij Leveranciers omtrent een Klant geregistreerd zijn, en waar nodig namens een Klant correctie of wijziging van die gegevens bewerkstelligt, bijvoorbeeld (en waar nodig na overleg met de Klant) bij verhuizing of in geval van een door de Klant gewenste aanpassing van polis, voorwaarden, termijnbedragen, etc.
 2. Klanten zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet-nakoming van genoemde verplichtingen, onverkort het bepaalde in artikel 8.
 3. Klanten ontvangen gratis mailings en nieuwsbrieven van de Vastelastenbond. Een Klant kan zich te allen tijde afmelden voor de ontvangst daarvan.

Artikel 5

Verplichtingen van de Vastelastenbond

 1. De Vastelastenbond zal de gegevens van en omtrent de Klanten alleen gebruiken voor zover dat nodig is in verband met het gebruik van de Diensten. De Vastelastenbond zal dergelijke gegevens niet aan derden overdragen, anders dan aan partijen die deze gegevens nodig hebben in het kader van leveren van de Diensten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. De Vastelastenbond zal zich naar beste vermogen inspannen om:
  1. de aanbiedingen als bedoeld in artikel 3 te (doen) verzorgen; en
  2. op grond van de Machtiging namens de Klant Dienstenovereenkomsten met Leveranciers aan te gaan.

Artikel 6

Machtiging

 1. Een Klant kan aan de Vastelastenbond een Machtiging afgeven. De Machtiging wordt verleend per e-mail. Met de Machtiging verleent de Klant de Vastelastenbond tot weder intrekking last en volmacht om:
  1. namens hem of haar afspraken te maken met een of meerdere Leveranciers;
  2. op zijn of haar naam en voor rekening en voor risico van de Klant een Dienstenovereenkomst te sluiten met de Leverancier(s) en, wanneer gewenst en mogelijk, de Dienstenovereenkomst van de Klant met de huidige Leverancier op te zeggen.
 2. De Machtiging kan door de Klant op ieder moment worden ingetrokken. Intrekking van de Machtiging heeft geen invloed op Dienstenovereenkomsten die de Vastelastenbond namens de Klant is aangegaan vóór het moment dat de intrekking van de Machtiging de Vastelastenbond heeft bereikt.

Artikel 7

Onafhankelijke partijen

 1. De Vastelastenbond treedt alleen op als onafhankelijk intermediair. De Vastelastenbond is geen partij bij de Dienstenovereenkomsten, ook niet indien een Dienstenovereenkomst wordt gesloten op basis van de Machtiging. De Vastelastenbond heeft geen controle over en kan derhalve niet instaan voor de kwaliteit van de Diensten, de nakoming van Dienstenovereenkomsten of de bekwaamheid of gegoedheid van betrokken Leveranciers.
 2. De Vastelastenbond en haar Klanten zijn ten opzichte van elkaar onafhankelijke partijen; er is (bijvoorbeeld) geen sprake van een agentschap, samenwerkingsverband, arbeidsrelatie of franchise relatie.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

 1. Behoudens voor zover in dit artikel anders is bepaald, is iedere aansprakelijkheid van de Vastelastenbond voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de bemiddeling door de Vastelastenbond of het gebruik of de levering van Diensten door de Klant, uitgesloten.
 2. De Vastelastenbond is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die wordt veroorzaakt als gevolg van grove nalatigheid op opzet in de uitoefening van haar verplichtingen zoals opgenomen in enige Overeenkomst of deze Voorwaarden.
 3. Iedere aansprakelijkheid van de Vastelastenbond voor indirecte of gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade of verlies van goodwill is uitgesloten.
 4. Iedere aansprakelijkheid van de Vastelastenbond voor handelingen of nalaten van Leveranciers of derde partijen die zijn ingehuurd of gecontracteerd door de Vastelastenbond, is uitgesloten.
 5. Iedere aansprakelijkheid van de Vastelastenbond voor het gebruik van of het vertrouwen op informatie die beschikbaar is gesteld op de website van de Vastelastenbond, is uitgesloten.
 6. Indien op de Vastelastenbond enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze gelimiteerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van de Vastelastenbond zal worden uitgekeerd.
 7. De Vastelastenbond is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door virussen, logische bommen, trojaanse paarden en andere programma's of bestanden, die via de website of het gebruik van de Diensten of op enige andere wijze worden ontvangen door de Klanten, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzet van de Vastelastenbond.
 8. De Klant zal de Vastelastenbond en haar bestuurders vrijwaren tegen alle claims en aanspraken van derden, en zal de Vastelastenbond en haar bestuurders alle schade en redelijke kosten vergoeden, die verband houden met de niet-nakoming door de Klant van enige verplichting opgenomen in deze Voorwaarden, enige Overeenkomst of enige Dienstenovereenkomst.

Artikel 9

Beëindiging Dienstenovereenkomst

 1. Klanten verklaren zich er mee bekend en akkoord dat beëindiging van de Dienstenovereenkomst tussen de Leverancier en de Klant kan resulteren in verlies van kortingen die door Leveranciers aan Klanten worden verstrekt als gevolg van de bemiddeling door de Vastelastenbond.

Artikel 10

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website, software, namen, afbeeldingen of publicaties van de Vastelastenbond, blijven gedurende en na afloop van enige Overeenkomst in eigendom van de Vastelastenbond of een derde partij van wie de Vastelastenbond het recht heeft verkregen om deze rechten te gebruiken.
 2. Materiaal dat ter beschikking aan de Klanten is gesteld, zal niet door de Klanten worden gekopieerd, nagemaakt, getoond aan derden, of op andere wijze worden gebruikt worden anders dan voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden.

Artikel 11

Diversen

 1. De Vastelastenbond heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden tussen de partijen zijn enkel geldig en bindend indien ze schriftelijk, waaronder door publicatie op de website, bekend zijn gemaakt.
 2. Indien enige wijziging van de Voorwaarden aantoonbaar in het nadeel van de Klant is, heeft een Klant het recht om binnen 30 dagen na bekendmaking van de wijziging de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Beëindiging van de Overeenkomst heeft geen invloed op het voortduren van Dienstenovereenkomsten die de Vastelastenbond namens de Klant is aangegaan vóór het moment dat de Overeenkomst werd beëindigd.

Artikel 12

Toepasselijk recht

 1. Op deze Voorwaarden en iedere Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorden zijn geldig vanaf 1 februari 2022 en vervangen alle voorgaande versies.

Cookies?

Wij gebruiken cookies.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruikt de Vastelastenbond cookies. We zetten functionele en analytische cookies in om onze website goed te laten werken.

Privacy en cookiebeleid

Accepteer alle cookies