Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op al je
vaste lasten

Bespaar € 200,- op je Energierekening

Met de Vastelastenbond bespaar je op alle vaste lasten 

Gemiddelde besparing op al je vaste lasten

€1.000,- p.j

Meer informatie

'Consument betaalt onzichtbare belasting aan gemeente via energie- en waterrekening'

Dinsdag 17 november 2015 12:00Margot Boesveld

 

Steeds meer gemeenten brengen aanzienlijke bedragen in rekening bij hun burgers via de nota's van energie en drinkwater. Veel gemeenten heffen al precariobelasting en steeds meer gemeenten willen op korte termijn precariobelasting gaan heffen op energiekabels, energieleidingen en drinkwaterleidingen en dat is volgens Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland zeer ongewenst. Precariobelasting is een indirecte en onzichtbare belasting voor de burger, die door de gemeente ongelimiteerd kan worden verhoogd en die de transparantie van de overheidsfinanciën vertroebelt, vinden de organisaties.

Forse verhoging door precariobelasting

Op 17 november bespreekt de Tweede Kamer de begroting van Binnenlandse Zaken/Gemeentefonds. Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland verzoeken via een brief de leden om de minister aan te sporen tot actie om een einde te maken aan de precarioheffing. Invoering van precariobelasting betekent een forse verhoging van de factuur voor gas, water en elektra. Voor drinkwater betaalt de consument tot euro 50 extra per jaar aan gemeentebelasting via de drinkwaterfactuur, bij een gemiddeld bedrag van euro 180,- per jaar. Daarbovenop komen nog de kosten voor precario voor elektriciteit, gas en warmte.

Verwachte toename belastingen

Inmiddels willen 56 van de in totaal 183 gemeenten in het gebied van het drinkwaterbedrijf Vitens precariobelasting gaan heffen. In de 24 gemeenten die door drinkwaterbedrijf Oasen worden voorzien van drinkwater, neemt de precariobelasting toe van 13 gemeenten in 2015 naar 21 gemeenten in 2016. Bij Evides Waterbedrijf neemt het aantal gemeenten dat precario gaat heffen naar verwachting ook aanzienlijk toe. Bij Dunea heffen inmiddels alle gemeenten precariobelasting. Eenzelfde ontwikkeling is ook zichtbaar bij de energienetbeheerders en warmteleveranciers. In het gebied van netbeheerder Liander heffen op dit moment 62 gemeenten precario.

Tweede Kamer

De Staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het Belastingplan 2016 gemeld, dat hij in het voorjaar van 2016 bekijkt hoe en op welke termijn een vrijstelling van precariobelasting alsnog kan worden gerealiseerd. Dit duurt veel te lang, aldus Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland. De vrijstelling is al vaak met VNG besproken en alle argumenten zijn meermalen in de Tweede Kamer gewisseld. De conclusie in de Tweede Kamer was steeds dat precariobelasting op nutsnetwerken ongewenst is en wettelijke maatregelen genomen moet worden.

'Niet transparant'

Opeenvolgende bewindspersonen hebben de Tweede Kamer sinds 2004 toegezegd om werk te maken van afschaffing. Ook de consequenties van vrijstelling zijn door de minister van BZK meermalen in kaart gebracht. Er ligt een uitgewerkt wetsvoorstel voor aanpassing van de Gemeente-, Provincie-, en Waterschapswet klaar. Zowel de VNG commissie Rinnooy Kan, als de Raad voor financiële verhoudingen en het Coelo pleiten voor afschaffing van precariobelasting op nutsnetwerken, omdat sprake is van een niet-transparante vorm van belastingheffing die uiteindelijk door de burger (als verbruiker van nutsvoorzieningen) moet worden betaald.

Wat is precariobelasting

Precariobelasting of precariorechten is een belasting die door de Nederlandse gemeente - waar u woonachting bent - in rekening gebracht kan worden voor: middelen en diensten op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond/provinciegrond (artikel 228 Gemeentewet/artikel 222c Provinciewet) waar u als bewoner gebruik van maakt.(artikel 60 FinBES). Voor wat betreft voorwerpen onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond kan worden gedacht aan pijpleidingen, elektriciteitskabels, buizen en funderingen. Dit geldt dus ook voor uw water en energie netwerk. 

 

 

Bron: Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland

Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Jij kan de eerste zijn!

Plaats een reactie

Lees meer over