Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Door over te stappen naar verzekeringen zónder provisie
Gemiddelde besparing op alle schadeverzekeringen

Start besparen

Bespaar op Verzekeringskosten

Bespaar € 200,- op je Verzekeringskosten

Door over te stappen naar verzekeringen zónder provisie

Gemiddelde besparing op alle schadeverzekeringen

€200,- p.j

Meer informatie

Alle veranderingen voor de zorgverzekering 2015 op een rijtje

Ook in 2015 zijn er een aantal veranderingen in de zorg. Zo gaat de zorgpremie omhoog en ook het jaarlijkse eigen risico stijgt. Vereniging de Vastelastenbond heeft ze voor u op een rij gezet. 

Verhoging eigen risico

In 2015 is er een verhoging van het eigen risico. Het eigen risico is 375 euro in 2015, een verhoging van 15 euro ten opzichte van 2014. Het eigen risico wordt niet inkomensafhankelijk. Afhankelijk van uw inkomen kan u een zorgtoeslag aanvragen.

Zorg premie omhoog 

De zorgpremie gaat in 2015 omhoog. Gemiddeld zal dit € 114,- op jaarbasis zijn. Dit bedrag is echter berekend door het kabinet en moet gezien worden als een richtlijn. Dit kan afwijken, aangezien de uiteindelijke premie van de zorgverzekering bepaald wordt door de zorgverzekeraars zelf. De zorgverzekeraars zullen zich de komende maanden buigen over de hoogte van de premie voor 2015 en dit half november bekend maken. De stijging kan daardoor uiteindelijk ook lager uitvallen voor verzekerden. 

De zorgverzekeraars hebben nog tot halverwege november om de premie voor 2015 bekend te maken.

Aanscherpen regelgeving zorgtoeslag

De zorgtoeslag in 2015 wordt aangescherpt. De zorgtoeslag wordt vanaf 2014 al gebaseerd op de gemiddelde nominale premie. Hierbij worden collectieve contracten meegenomen in de grondslagberekening. Omdat veel Nederlanders een collectieve zorgverzekering hebben, sluit deze manier van berekenen van de zorgtoeslag beter aan bij het feitelijk te betalen bedrag. Om de verhoging van de zorgpremie te compenseren voor de laagste inkomens wordt voor deze groep de zorgtoeslag verhoogd. Dit is positief voor de lagere inkomens.

Uitbreidingen basispakket

Er zijn verschillende soorten zorg die niet binnen het basispakket vallen. Hieronder vallen onder andere psychotherapie, fysiotherapie en tandartsbehandelingen. Voor dit soort zaken kan u een aanvullende verzekering afsluiten.

In 2015 wordt de basisverzekering flink uitgebreid met een aantal specialistische behandelingen en geneesmiddelen. In de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zullen ook wijzingen worden doorgevoerd.

Nipt
De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt opgenomen in de basisverzekering. NIPT is een bloedtest bij zwangere om de foetus te screenen op de meest frequente chromosoom-afwijkingen zoals trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom) te testen.

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten
De zorg voor slechthorenden, doven en slechtzienden, blinden en mensen met een communicatieve beperking zal vanaf 1 januari 2015 via het basispakket vergoed worden. Het valt dan onder de nieuwe WMO 2015. De gemeente is dan wettelijk verplicht om de situatie van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag te onderzoeken.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Bij langdurige opname gericht op behandeling valt deze de eerste drie jaar onder de basisverzekering (was alleen het eerste jaar). 

Welke vergoedingen gaan verdwijnen?

Prenataal testen
De vergoeding voor prenataal testen wordt vanaf 2015 voor alle leeftijden gelijkgesteld. Dit betekent dat zwangeren van 36 jaar of ouder geen recht meer hebben op een vergoeding voor een combinatietest zonder medische indicatie. 

Geestelijke gezondheidszorg voor minderjarigen verdwijnt uit het basispakket. Denk hierbij aan zorg voor autistische kinderen, of kinderen met ADHD. In 2015 zal de gemeente deze zorg onder haar hoede nemen (WMO).

Zorg in het buitenland
De kans bestaat dat de vergoeding voor zorg buiten Europa volgend jaar verdwijnt. Reist u veel buiten Europa? Dan raadt de Vastelastenbond aan de veranderingen rondom deze regelgeving scherp in de gaten te houden.

Zorg binnen Europa
Vergoeding voor zorg binnen Europa blijft wél via de basisverzekering gaan.

Wijkverpleging in basispakket

In 2015 zal wijkverpleging opgenomen worden in het basispakket van de zorgverzekering. Er wordt gestimuleerd dat wijkverpleegkundigen zelfstandiger mogen worden. Zo mogen ze zelf gaan bepalen welke zorg en benodigd en geleverd gaat worden aan de mensen in de buurt. Sociale wijkteam zullen de wijkverpleegkundigen hier in bijstaan en assisteren. Net als een bezoek aan de huisarts, zal wijkverpleging geen invloed hebben op het eigen risico.