Dirk Jan Wolfert

“Wij helpen je graag met je vaste lasten”

Het goed regelen van je vaste lasten levert geld én gemoedsrust op. Toch controleren weinig mensen jaarlijks alle contracten en polissen. Het is moeilijk en het ontbreekt je vaak aan tijd en motivatie. Dat is zonde!

Dirk-Jan Wolfert | Algemeen directeur Vastelastenbond

Lees meer over ons

Bespaar op WOZ-waarde

Bespaar € 250,- op WOZ-waarde

Door bezwaar te maken op je WOZ-waarde

Gemiddelde besparing bij succes
(40% van de bezwaren is succesvol)

€250,-
besparing p.j

Meer informatie

OZB en afvalstoffenheffing grootste 10 steden bekend

Dinsdag 17 november 2020 10:46Margot Boesveld
Woonlasten, heffingen, afvalstoffenheffing. OZB-tarief 2021, gemeentebegroting, lokale lasten 2021

Woonlasten, heffingen, afvalstoffenheffing. OZB-tarief 2021, gemeentebegroting, lokale lasten 2021

Bijgewerkt door de Vastelastenbond december 2020- De lokale woonlasten zijn een optelling van de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een gemiddeld huishouden. Elk jaar bepalen de gemeenten opnieuw hoeveel haar inwoners aan belastingen moeten betalen. De Vastelastenbond brengt de OZB en afvalstoffenheffing voor de grootste steden voor 2021 alvast in kaart. Je vindt alle OZB tarieven die al bekend zijn in ons totale OZB tarieven overzicht.

 Klik op onderstaande stad om direct de tarieven voor 2021 te zien.

Overzicht OZB en afvalstoffenheffing grootste 10 steden

Stad

OZB 2021

Verhoging ?

Amsterdam

0,0427%

+ 19,94 %

Rotterdam

n.n.b.

n.n.b.

Den Haag

0,0516%

-6,35%

Utrecht

0,0725%

-6,09%

Eindhoven

0,10935%

-6.38%

Groningen

0,1861%        

+ 3,39%

Tilburg

0,0952%

+1,8%

Almere

0,1127%

-7,92%

Breda

0,0770

-1%

Nijmegen

n.n.b.     n.n.b.

Staat jouw gemeente er niet tussen? We hebben een overzicht van alle ozb-tarieven per gemeente. Zo zijn de ozb-tarieven voor Aalsmeer, Aa en Hunze en Arnhem voor 2021 bijvoorbeeld ook al bekend. 
 

totaal overzicht bekijken

Waarom dalen of stijgen OZB-tarieven?

Waar komen deze grote verschillen vandaan? Je betaalt een percentage aan onroerendezaakbelasting over de WOZ-waarde van je woning. De OZB tarieven zijn dus gekoppeld aan de WOZ-waarde en geschat wordt dat de WOZ-waarde gemiddeld 8% zal stijgen. In sommige gemeenten is gemiddelde WOZ-waarde hoger dan in andere gemeenten. Amsterdam heeft bijvoorbeeld een hogere gemiddelde WOZ-waarde, namelijk € 418.000 per woning, terwijl het landelijke gemiddelde rond de € 286.000 ligt.  

Vaak zien we dan dat het OZB-tarief iets lager is, zodat de gemeentelijke belasting voor de inwoners niet al te fors stijgt. Daarnaast mogen alle gemeenten zelf de jaarlijkse begrotingen maken en dus ook de tarieven, leges en heffingen - volgens bepaalde richtlijnen - zelf bepalen.

Eigenlijk moet je dus het totaalplaatje bekijken. Het kan namelijk ook zijn dat je, als de WOZ-waarde stijgt en de OZB tarieven dalen, als inwoner toch meer aan lokale heffingen betaalt. We houden de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen voor je in de gaten.

Amsterdam

Het OZB-tarief voor eigenaren van woningen is voor 2021 bepaald op 0,0427% van de WOZ-waarde. De gemiddelde lasten per meerpersoonshuishouden in Amsterdam zijn in 2020 € 656. Voor Nederland is dat € 776 op jaarbasis.

Afvalstoffenheffing Amsterdam met 18 procent omhoog

In het coalitieakkoord is afgesproken om de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken. Omdat de kosten voor de uitvoering van de afvalketen zijn gestegen, is in 2021 sprake van een stijging van de tarieven. Voor huishoudens stijgen de tarieven gemiddeld met 18%.

 • Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishoudens in 2021 € 326 (was in 2020 € 276)
 • Afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens in 2021 € 435 (was in 2020 € 368)
 • Voor Amsterdamse bedrijven stijgen de tarieven reinigingsrecht met gemiddeld 13%.

Den Haag

In Den Haag is de waardestijging van de woningen tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020 gemiddeld 9%.
Het OZB-tarief voor eigenaren van woningen voor 2021 is bepaald op 0,0516% van de WOZ-waarde. In onderstaand voorbeeld wordt de gemiddelde OZB-aanslag 2021 voor een woningeigenaar toegelicht. Hierbij is uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 200.000 (belastingjaar 2020) en de gemiddelde waardeontwikkeling (9%).

 • OZB-gebruiker niet-woning 0,2230%
 • OZB-eigenaar woning 0,0516%
 • OZB-eigenaar niet-woning 0,2642%

Woonlasten Den Haag 2021 versus 2020

 • Verschil WOZ-waarde in 2021 (waardepeildatum 1 januari 2020) is € 218.000 (dat was in 2020 200.000 euro)
 • OZB-eigenaren in 2021 komst dan neer op € 112,49 (dat was in 2020 € 110,20 )

Utrecht

BghU voert de belastingtaken uit voor de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 

OZB-tarief Utrecht 2021

De ingeschatte waardeontwikkeling bedroeg 11,1%, de werkelijke waardeontwikkeling is 11,5%. Het tarief voor eigenaren van woningen komt dan op 0,0725% (2020: 0,0772%). Dat is dus een daling. Echter omdat de gemiddelde WOZ-waarde in Utrecht in 2021 (waardepeildatum 1-1-2020) is vastgesteld op 327.500 euro, zal de huiseigenaar ondanks een daling van de OZB-tarieven in de gemeente, toch meer betalen aan onroerendezaakbelasting.

 • OZB-gebruiker niet-woning 00725%
 • OZB-eigenaar woning 0,3128%
 • OZB-eigenaar niet-woning 0,2527%

Nieuwegein( ook onderdeel van BghU) heeft op 10 december een vergadering. Van de totale kosten wordt een toerekening van 14% aan de afvalstoffenheffing in Nieuwegein reëel geacht. Verhoudingsgewijs vraagt de OZB veel meer tijd en kosten dan de afvalstoffen- en rioolheffing.

Eindhoven

Mede vanwege de coronacrisis gaan we uit van een gematigde OZB-groei, zowel voor woningen als voor niet-woningen. De inkomsten op de onroerend zaakbelasting van eigendom woningen zijn € 36,3 miljoen. Ook hier geldt net als in Aalsmeer dat de gemiddelde WOZ-waarde hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning voor belastingjaar 2021, met waardepeildatum 1 januari 2020, bedraagt in Eindhoven € 290.000.

OZB tarief Eindhoven 2021

 • OZB-gebruiker niet-woning 0,21491%
 • OZB-eigenaar woning 0,10935%
 • OZB-eigenaar niet-woning 0,29602%

De totaalopbrengsten van de OZB, rioolheffing en reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) zijn voor 2021 begroot op € 124,644 miljoen (2020: € 119,199 miljoen)

Afvalstoffenheffing Eindhoven 2021

 • Eénpersoonshuishouden € 192,09
 • Tweepersoonshuishouden € 236,83
 • Driepersoonshuishouden € 281,49
 • Vier- en meerpersoonshuishouden € 334,31

Dat komt neer op een gemiddelde stijging van € 14. Voor een driepersoonshuishouden stijgen de kosten het hardst, namelijk met € 17.

Groningen

De gemeente Groningen heeft een handige factsheet gemaakt met de begroting. De belastingdruk in Groningen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) ligt boven het landelijk gemiddelde (+15,6%). Dit percentage is toegenomen ten opzichte van de rekening van 2019. Voor 2021 wordt er een stijging doorgevoerd. De OZB tariefstijging in Groningen is voor 2021 vastgesteld op  3,42%. Dat resulteert in een tarief van 0,1861 % van de WOZ-waarde.

Gemiddelde woonlasten Groningen 2021

 • OZB: € 386
 • Rioolheffing € 142
 • Afvalstoffenheffing € 304
 • Totale woonlasten € 832

Afvalstoffenheffing Groningen 10% omhoog in 2021

Heel eerlijk geeft de gemeente aan dat er voorgaande jaren een deel van de afvalkosten is gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing. Per 1 januari 2021 zitten er geen middelen meer in deze voorziening. Daarom is een onttrekking niet meer mogelijk. In de begroting  2020 was een onttrekking van 2,3 miljoen euro opgenomen. Deze vervalt voor het jaar 2021. Dit leidt tot een lastenstijging van 2,3 miljoen euro.

Om tot 100% kostendekking van de afvalstoffenheffing te komen, dient het gemiddelde tarief voor de afvalstoffenheffing met circa 10 % te worden verhoogd. Dat betekent:

Tarieven 2021 afvalstoffenheffing:

 • 1 persoonshuishouden: € 259,92
 • 2 persoonshuishouden € 304,08
 • 3 of meerpersoonshuishouden € 369,00

Tilburg

Ook Tilburg presenteerde onlangs de begroting voor 2021. De prijsontwikkeling voor de onroerendezaakbelasting voor 2021 is bepaald op 1,8%. Opvallend is dat dit betekent dat de lokale lasten in deze gemeente dalen. Dat komt omdat de afvalstoffenheffing daalt. En dat is redelijk uniek gezien de afvalkosten voor de meeste gemeenten flink stijgen door de Diftar regeling. 

 • Onroerendzaakbelasting  € 217,00
 • Afvalstoffenheffing 249,48
 • Rioolheffing € 102,79
 • Totaal woonlasten  € 569,27

De opbrengsten voor de gemeente Tilburg liggen slechts op 45 miljoen euro in 2021. Dat is een minimale stijging van 1 miljoen ten opzichte van 2020.

Almere

Op 13 november 2020 presenteerde gemeente Almere een begrotingsprogramma. In een document van 130 pagina’s (!) wordt nergens duidelijk het OZB-tarief gepresenteerd. De inkomsten vanuit de onroerendezaakbelasting in 2021 worden op bijna 27,5 miljoen euro begroot.

Het OZB-tarief voor 2021 is vastgesteld op 0,1127%.De gemeente gaat uit van een gemiddelde WOZ-waarde stijging van 9,69%. Dat ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 8%.De rioolheffing in 2021 gaat € 6,55 omhoog en men betaalt in 2021 € 168,26. De gemeente Almere is een van de weinige gemeenten die de afvalstoffenheffing in 2021 niet verhoogd en alleen de trendmatige verhoging van € 7,- doorvoert. In 2021 gaat een gemiddeld gezin € 860,56 aan woonlasten betalen.

Breda

Klare taal in de gemeente Breda met een duidelijke weergave van de tarieven voor 2021. Zoals afgesproken, daalt de onroerendezaakbelasting met 1%. Bij een gemiddelde WOZ-waarde van € 240.000 gaan de inwoners hierdoor bij benadering per jaar € 185 betalen. Naar verwachting ligt de gemiddelde WOZ-waarde echter hoger en zal het bedrag nog stijgen.

 • Rioolheffing: Deze bedraagt € 225,84 voor waterverbruik tot 500m3.

De totale gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden stijgen in Breda in 2021 met 5,11% ten opzichte van 2020. Voor een eenpersoonshuishouden stijgen de lasten met gemiddeld 4,43% ten opzichte van 2020.

Afvalstoffenheffing stijgt wel flink

Afvalstoffenheffing Breda 2021    

 • Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden: € 234,72 (dat was in 2020 € 211,56)
 • Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden € 347,52 (dat was in 2020 € 313,20)

Nijmegen

In Nijmegen betaalt een gemiddelde huishouden volgend jaar € 777 aan woonlasten. Dat bestaat uit € 580 aan onroerende zaak belasting, € 161 voor rioolheffing en € 35 voor afval. Het OZB-tarief in 2020 was 0,2247%. Ze hebben op de website een overzicht gemaakt van de toename van de lokale heffingen.

 • Eigenaar bewoner duur huis. Woonlasten 2021 € 1215 stijging van 1,9%
 • Eigenaar bewoner gemiddeld huis Woonlasten 2021 € 776 stijging van 2,0%
 • Eigenaar bewoner goedkoop huis Woonlasten 2021 € 589 stijging van 2,2%

Wat een duur, gemiddeld of goedkoop huis is, wordt niet weergegeven. Tot enige frustratie van de schrijfster van dit artikel.

Bezwaar maken

Of je veel of weinig OZB belasting betaalt, hangt dus grotendeels af van de stijging van je WOZ-waarde. Deze wordt aan het begin van het jaar door de gemeente per brief aan je bekend gemaakt. Je kan bezwaar maken als je vindt dat je een te hoge WOZ-waarde hebt. Dat moet dan binnen 6 weken na de dagtekening (datum verzending) van de WOZ-beschikking. 

Notities bij dit artikel

Het betreft de voorlopige tarieven. Er kan nog een correctie door de raad van de gemeente worden doorgevoerd. De daadwerkelijke waardestijging van de WOZ-waarde 2020/2021 zal pas medio december, bij het vaststellen van de tarieven OZB 2021, bekend zijn. Voor de bepaling van het OZB tarief 2021 wordt dan direct rekening gehouden met de laatste gegevens. Je ontvangt als inwoner van deze steden rond 28 februari de WOZ-beschikking of het aanslagbiljet. Hier staat de WOZ-waarde van je woning op vermeld en kun je alle definitieve lokale heffingen van de gemeente terugvinden. Je kan geen rechten ontlenen aan genoemde tarieven. 

Bronnen: Er is voor dit artikel gebruik gemaakt van de voorstellen van Colleges van alle gemeenten. Waaronder: 

 • RIS306320 Voorstel van het college inzake Verordening onroerende-zaakbelastingen, Den Haag 2021
 • Groningen: https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Ontwerpbegroting-2021.pdf
 • https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/stad-bestuur/bestuur/begroting_2021/programmabegroting-2021.pdf
 • https://nijmegen.begroting-2021.nl/assets/docs/2021_Infographic_Stadsbegroting_v6.pdf
 • https://almere.begroting-2021.nl/p16770/lokale-belastingen?q=ozb+tarief
 • file:///C:/Users/dj/Downloads/Raadsvoorstel%20Verordening%20OZB%202021.pdf
Deel dit artikel
Team Vastelastenbond

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de vaste lasten wereld. En we geven de beste tips om zelf te besparen op jouw vaste lasten.

Reacties

Ossewaarde

In de meeste steden krijg je een stijging te zien,
Maar stijgen de lonen dan ook, dus de vaste lasten voor een gezin worden groter, zorgverzekering, huur van huis enz.
Dus meer armoede, meer voedselbanken enz

Vrijdag 20 november 2020 07:25

Plaats een reactie

Lees meer over WOZ-waarde

Grootste terugkoppeling WOZ-bezwaar moet nog komen

Status: tot nu toe 24% van WOZ-bezwaren behandeld

Zaterdag 17 oktober 2020 07:50

Ben je eigenaar van een huis, bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan ontvang je elk jaar een WOZ-beschikking. Op dit document staat wat de WOZ-waarde is. De WOZ-waarde staat voor Waardering ...

Lees meer
WOZ-waarde stijgt 8,9% in 2020 (waardepeildatum 2019)

WOZ-waarde 2020 breekt record en stijgt 8,9%

Donderdag 10 september 2020 09:29

Al eerder voorspelden we een stijging van 6 to 8 procent voor 2021. En ondanks dat het alweer bijna zover is, zijn de definitieve cijfers van 2020 nu (pas) bekend. De WOZ-waarde brak in 2020 al...

Lees meer
Naar verwachting stijgen de WOZ-waarden volgend jaar tussen de 6 - 8 % in 2021. Lastenverzwaring voor inwoners door corona-crisis.

WOZ-waarde stijging (6 tot 8 procent) en stijging gemeentelijke belastingen 2021

Dinsdag 01 september 2020 10:00

Naar verwachting stijgen de WOZ-waarden volgend jaar tussen de 6 en 8 procent. Dat blijkt uit voorspellingen van de Waarderingskamer. Dat betekent dat de gemiddelde WOZ-waarde in 2021 ...

Lees meer
Een juiste WOZ waarde heeft voor een huurder zowel een offensief belang (niet verhogen van de WOZ waarde) als een defensief belang (geen huurverhoging in de toekomst)”.

Uitspraak Hoge Raad: huurders hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen WOZ-waarde

Zaterdag 21 maart 2020 07:19

Gisteren is er een eind gekomen aan drie jaar juridische strijd. De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan dat huurders ook een belang hebben bij de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde. Daarom ...

Lees meer