onroerendezaakbelasting 2019Alles over de onroerendezaakbelasting leest u op de website van de Vastelastenbond. Maandelijkse vaste woonlasten bestaan niet alleen uit hypotheekkosten, kosten voor stroom en gas, verzekeringen en internet. Ook belastingen zijn een onderdeel van de vaste lasten. We gaan op deze pagina in op de Onroerendezaakbelasting.

Wat is onroerendezaakbelasting?

De onroerendezaakbelasting, ook wel OZB, is de gemeentelijke belasting die u betaalt over de waarde van een onroerende zaak.

Wie moet OZB betalen?

Er zijn twee verschillende Onroerende Zaak Belastingen.

  1. Eigenaren van woningen en eigenaren van niet-woningen. Als u eigenaar bent van een onroerende zaak (woning of niet-woning) betaalt u de eigenaarsbelasting.
  2. Gebruikers van niet-woningen. Als u gebruiker bent van een niet-woning betaalt u de gebruikersbelasting.

Iedere groep heeft een eigen tarief. Huurders krijgen sinds 2006 geen aanslag OZB meer. Huurders krijgen wel een aanslag gemeentelijke belastingen waar een WOZ-waarde op vermeld staat, maar hoeven daar geen OZB over te betalen.

Waarvoor gebruikt de gemeente de OZB inkomsten voor?

Om de taken van de gemeente te kunnen bekostigen heft de gemeente verschillende belastingen. De onroerendezaakbelasting is goed voor ongeveer 10% van de totale gemeentelijke inkomsten per jaar. De overige gemeentelijke belastingen samen zijn goed voor een andere 10% (totaal 20%)

Soms wordt er aangegeven dat de inkomsten van de OZB gebruikt moeten worden om begrotingsgaten van de gemeente te dichten. Zo kan de gemeente de ‘artikel 12 status’ aanvragen. Dan ontvangt de gemeente vanwege financiĆ«le problemen extra bijstand vanuit het rijk. Daarvoor moet eerst de OZB verhoogd worden. Tegenwoordig wordt ook de energietransitie als 'excuus' gebruikt. Maar in de meeste gevallen wordt de OZB belasting gebruikt om de voorzieningen van de stad te kunnen onderhouden en blijven ontwikkelen. U kunt hierbij denken aan allerlei voorzieningen die de gemeenten moet onderhouden voor haar inwoners, zoals onderwijs, groenstroken, aanleg van speeltuinen en dergelijke. Zo geldt ook: des te meer voorzieningen een stad/gemeente aanbiedt, hoe hoger het OZB-tarief.

Aanslag OZB, gemeentelijke woonlasten en WOZ-waarde

De gemeente stuurt elk jaar een aanslag OZB en een WOZ-beschikking. Omdat dit jaar verwacht wordt dat de WOZ-waarde ook zal stijgen heeft dit een groter effect op de portemonnee. Een percentage van een verhoogde WOZ-waarde resulteert in hogere belasting. De waardebepaling voor de Wet WOZ is een wettelijke taak van de gemeente. Om te kunnen bepalen wat de waarde van het pand zou zijn bij verkoop, wordt uw pand met soortgelijke panden (bijvoorbeeld gelegen in dezelfde buurt, soort, ligging en bouwjaar) die recent zijn verkocht vergeleken. Op basis daarvan wordt jaarlijks de WOZ-waarde vastgesteld.

Hoe wordt het tarief bepaald?

De onroerende zaak belasting (OZB) is de grootste inkomstenbron van de gemeente en brengt op jaarbasis meer dan 3 miljard euro op. Iedere gemeente heft zijn ‘eigen’ OZB en hanteert hier verschillende tarieven voor. Dat tarief wordt door de gemeenteraad tijdens de bijeenkomst verordening OZB vastgesteld. Het tarief is een percentage (promillage) van de WOZ-waarde. Deze WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Het OZB bedrag is een promillage (tarief) van de WOZ waarde (promillage x WOZ-waarde = OZB bedrag)

Hoe hoog is de OZB van uw gemeente?

De hoogte van het OZB tarief verschilt per gemeente. U kunt een overzicht voor dit jaar  hier bekijken. Er is op landelijk niveau een plafond vastgesteld  voor de  hoogte  van de opbrengsten van de OZB. Dit noemt met de macronorm. Daarbij kijkt het Rijk naar de stijging van de totale landelijke OZB-opbrengsten. Voor individuele gemeenten geldt geen opbrengstlimiet. Echter houden de meeste gemeenten bij het bepalen van opbrengst wel rekening met deze macronorm.

Vrijstelling OZB

Van een aantal onroerende zaken of delen van onroerende zaken wordt geen waarde bepaald. Dat geldt bijvoorbeeld voor landbouwgronden, natuurterreinen en ook kerken. U kunt geen bezwaar maken tegen de OZB, maar wel tegen de Woz-waarde van uw onroerend goed. Wordt uw bezwaar gegrond dan resulteert dit in een lagere OZB. De gemeente is dan verplicht een herberekening te maken en dit met terugwerkende kracht verrekenen.

Meer informatie over de WOZ-waarde

De WOZ-waarde ligt ten grondslag voor meerdere belastingen. De gemeente heft naast onroerendezaakbelasting ook andere gemeentelijke belastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, reinigingsrecht en precariobelasting. De hoogte van deze belastingen kunt u terug vinden op de WOZ-beschikking die uw gemeente in februari stuurt. Wilt u een overzicht krijgen van de totale belastingsdruk van uw gemeente, dan verwijzen wij u naar uw gemeente.