Waterschapsbelasting

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van belastingen door gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst. De waterschapsbelasting valt eenmaal per jaar op de mat. Waterschappen heffen deze belasting omdat ze Nederlanders droge voeten willen laten houden. Met de opbrengsten van deze belasting wordt geïnvesteerd in de bestrijding van droogte, de aanpak van regenwateroverlast, en het tegengaan van bodemdaling en verzilting. De werkzaamheden van de waterschappen worden vrijwel volledig uit de eigen belastingheffing betaald.

Waterschapslasten

De Waterschappen gebruiken het belastinggeld voor het beheer van circa 18.000 kilometer waterkeringen, 225.000 kilometer sloten, rivieren en andere watergangen en 7.500 kilometer wegen. Bovendien zijn de waterschappen jaarlijks verantwoordelijk voor de zuivering van zo’n 2 miljard kubieke meter afvalwater. Dat aantal kubieke meters is vergelijkbaar met de inhoud van zo’n 800.000 Olympische zwembaden.

Zuiveringsheffing

De watersysteemheffing en de zuiveringsheffing zijn de bekendste waterschapsbelastingen. De watersysteemheffing wordt van inwoners en van eigenaren van gebouwen en gronden geheven. In de meeste gevallen wordt de zuiveringsheffing door gebruikers van woningen en bedrijfspanden betaald. Met de opbrengst van de zuiveringsheffing bekostigen de waterschappen de afvalwaterzuivering. Dat vieze water belandt via de gemeentelijke riolering op de zuiveringsinstallaties van de waterschappen.

Watersysteemheffing

De watersysteemheffing is bedoeld voor de waterschappen. Met de inkomsten van deze waterschapsbelasting betalen de waterschappen de waterkeringszorg. De waterkeringszorg beschermt tegen overstromingen vanuit de zee of de grote rivieren. Een ander onderdeel van de watersysteemheffing is het waterkwantiteitsbeheer. Het waterkwantiteitsbeheer is de afvoer van water in natte perioden en de aanvoer van water in droge perioden.

Kwaliteitsbeheer waterschappen 

Een andere taak die onder de watersysteemheffing valt, is het passieve waterkwaliteitsbeheer. Dan moet je denken aan baggeren, het monitoren van de waterkwaliteit en de bestrijding van eutrofiëring.  Een overmaat aan voedingsstoffen in het water, meestal door overbemesting, noemt men eutrofiëring.

Alternatieven waterschapsbelasting

Behalve de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing hebben waterschappen meerdere belastingsvormen tot hun beschikking. Zo kunnen waterschappen een verontreinigingsheffing toepassen voor lozingen direct op het oppervlaktewater. 

Precariobelasting waterschap

Daarnaast is er een wegenheffing om de kosten van de uitoefening van de wegentaak te dekken. Deze belasting wordt enkel door de waterschappen Scheldestromen, Hollandse Delta, Schieland en de Krimpenerwaard, Hollands Noorderkwartier en Rivierenland geheven. Verder is er een precariobelasting voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven grond of water van het waterschap. Tot slot kunnen waterschappen gebruiks- en genotsrechten en leges toepassen.