Ik zoek informatie over:

  Informatie

 • Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

  De WOZ-waarde wordt door de gemeente gebruikt om de hoogte van de gemeentelijke belastingen, zoals OZB, te bepalen. Niet alleen de gemeente en het waterschap gebruikt de WOZ-waarde als basis. De WOZ-waarde ligt ten grondslag aan veel berekeningen voor veel belastingen en wordt dus ook gebruikt door de Belastingdienst. Voor elke belasting (erfbelasting, inkomstenbelasting etc.) wordt een bepaald percentage van de WOZ-waarde gebruikt. Dit wordt jaarlijks aangepast door de Rijksoverheid.

 • Waarom gebruiken gemeenten de waarde van een jaar geleden? (waardepeildatum)

  Omdat dit zo is bepaald in de Wet WOZ. De herwaardering vindt normaliter plaats in oktober. Echter is het tijd technisch niet haalbaar om op 1 januari de waarde al gereed te hebben. In sommige gevallen wordt er wel naar 1-1-2019 gekeken. Dit noemt met de situatiepijldatum, dit wordt vooral gedaan bij een woning in aanbouw. 

 • Kan de hoogte van WOZ-waarde en de marktwaarde verschillen?

  De verkoopwaarde kan fors hoger en/of lager zijn dan de vastgestelde WOZ-waarde. Dat komt omdat de WOZ-waarde een jaar ‘achter’ loopt. Zeker bij een stijgende woningmarkt of wanneer u een verbouwing heeft uitgevoerd kan dat verschil redelijk groot zijn.
  Het kan ook zijn dat de WOZ-waarde overeenkomt met de verkoopwaarde van een woning.  Dat komt omdat de verkoopprijs van een verkochte woning leidend is voor de WOZ-waarde. Wanneer u in 2018 een woning heeft gekocht voor € 290.000,- dan dient de WOZ-waarde in 2019 (waardepeildatum 1 januari 2018) op € 290.000 vastgesteld te worden.

 • Wat is het verschil tussen de WOZ-waarde, marktwaarde en verkoopprijs?

  De WOZ-waarde, marktwaarde en verkoopprijs zijn verschillend en worden gebruikt voor een ander doel. Ze kunnen hetzelfde zijn, maar worden niet voor hetzelfde gebruikt:

  WOZ-waarde
  De hoogte van de WOZ-waarde is een schatting.  De WOZ-waarde wordt op basis van een modelmatige berekening gemaakt. Er wordt daarbij gekeken naar de harde feiten: oppervlakte, bouwjaar, onderhoudstoestand.  Ook wordt er gekeken naar vergelijkbare woningen in de buurt die is het voorafgaande jaar verkocht zijn. De WOZ- waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke heffingen.

  Marktwaarde
  De marktwaarde wordt vastgesteld door een taxateur. Dit is dus geen schatting, maar de échte waarde van de woning. De taxateur kijkt namelijk specifiek naar de kenmerken van de woning, zoals type, de staat van onderhoud en de ligging. De marktwaarde wordt gebruikt voor de aan- of verkoop van een woning.

  Verkoopprijs/ vraagprijs
  Afhankelijk van de getaxeerde waarde, de van de woning, de persoonlijke situatie en de marktontwikkelingen wordt de vraagprijs bepaald. Een makelaar baseert een verkoopprijs op verschillende manieren. Hij kijkt naar vergelijkbare objecten en analyseert de looptijd en vraagprijsverloop van andere woningen in de buurt. De vraagprijs wordt gebruikt om de onderhandelen met een geïnteresseerde koper over de daadwerkelijke verkoopprijs van de woning.

 • Wat is waardepeildatum?

  De waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld. De waardepeildatum voor de WOZ-waarde ligt altijd een jaar in het verleden.
  Dat betekent dat  voor het belastingjaar 2019 de waardepeildatum van 1 januari 2018 geldt. 

 • Wat is WOZ-waarde?

  WOZ staat voor: Waardering Onroerende Zaken en is vastgelegd in de Wet Onroerende Zaken. De gemeente is verplicht om elk jaar op 1 januari van dat belastingjaar de WOZ-waarde aan uw woning of pand (onroerende zaak) toe te kennen.
  De WOZ-waarde bepaalt voor een groot deel de hoogte van bepaalde (gemeentelijke) belastingen en heffingen. Dit doen ze op basis van een schatting van de waarde van andere huizen in de buurt die in het voorgaande jaar verkocht zijn. 
  De waardepeildatum  van de WOZ-waarde ligt altijd een jaar in het verleden.

  Wet Onroerende Zaken
  De Wet Onroerende Zaken bepaalt dat de gemeente alle onroerende zaken (WOZ-objecten) ieder jaar moet  waarderen naar de waarde op een bepaald tijdstip, de zogenaamde waardepeildatum. Op basis van deze waarde worden diverse belastingen bepaald. Gemeenten definiëren hier zelf tarieven voor. Dit is vaak een percentage van de WOZ-waarde.

 • Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

  De gemeente berekent de WOZ-waarde niet handmatig, maar maakt gebruik van een geautomatiseerde berekeningstool. Daarbij worden ook referentiepanden gebruikt. Vergelijkbare woningen in uw wijk -die volgens de gemeente- met uw woning overeenkomen. De gemeente gebruikt hier altijd de beschikbare gegevens van het jaar daarvoor (waardepeildatum).

 • Door wie wordt de WOZ-waarde gebruikt?

  De WOZ-waarde is van invloed op veel belastingen en werkt  door in de inkomstenbelasting en zelfs de erfbelasting. U zal verstelt staan waar de WOZ-waarde allemaal aan ten grondslag ligt.

  • Gemeenten (voor gemeentelijke belastingen)
  • Belastingdienst (inkomstenbelasting)
  • Waterschap (waterschap -en zuiveringsbelasting)
  • Banken (voor leningen, hypotheken en hypotheekrente)
  • Cultureel Bureau voor Statistiek (CBS)
 • Waar komt de Wet WOZ vandaan?

  De wet WOZ is ontstaan vanuit de wens van de Nederlandse overheid om voor het bepalen van belastingen vaste waarden te gebruiken, zodat er geen willekeurige berekeningen als basis werd gebruikt voor het vaststellen van de hoogte van belastingen. Deze moest voor iedere Nederlander, ongeacht de woonplaats gelijk zijn. Bij de invoering van de Wet WOZ was het streven om de WOZ-waarde, die wordt toegekend aan een pand, voor zo veel mogelijk belastingen als uitgangspunt te gebruiken.

  U kunt hier meer lezen over de Wet WOZ.

 • Is de WOZ belangrijk bij de (ver)koop van een woning?

  Vaak wordt er gedacht dat de WOZ-waarde belangrijk is bij de verkoop van een woning. Dat is ergens ook wel zo, omdat potentiële kopers liever een hogere WOZ-waarde zien, zodat de vraagprijs ogenschijnlijk voordeliger wordt. Echter ligt de waarheid iets genuanceerder. De verkoopwaarde van een huis staat los van de WOZ-waarde. Lees ook:  Verschil WOZ-waarde, marktwaarde en vraagprijs.

  Bij het vaststellen van de hypotheek wordt er ook gekeken naar de daadwerkelijke woningwaarde en niet naar de WOZ-waarde.

 • Waarom klopt de WOZ-waarde vaak niet?

  Gemeenten bezuinigen al jaren flink op de uitvoering van de WOZ-beschikkingen. De gebruikte databases zijn niet up-to-date. Daarnaast wordt de WOZ-waarde gebaseerd op de waarde van ‘vergelijkbare’ woningen in uw omgeving. Daar refereren ze ook naar op het aanslagbiljet. Hier ligt ook een pijnpunt, want wanneer is een woning vergelijkbaar? Als het referentiepand net een prachtige verbouwing heeft gehad, scheelt dat aanzienlijk in de waarde. Hierdoor schat de gemeente uw woningwaarde te hoog in en dat resulteert in hoge belastingen.

 • Wie heeft belang bij een correcte WOZ-waarde?

  De WOZ-waarde is voor zowel een huurder als voor een eigenaar van een woning belangrijk. De belangen kunnen wel verschillend zijn. Zo kan de huurder van een woning belang hebben bij een zo laag mogelijke WOZ-waarde, omdat dit de maximaal redelijke huurprijs beïnvloedt. De eigenaar/verhuurder heeft  juist belang bij een hogere WOZ-waarde, zodat de huurprijs mogelijk verhoogd kan worden. Een correcte WOZ-waarde is cruciaal voor beide partijen. Maar ook als u zelf de bewoner van het pand bent is een correcte WOZ-waarde belangrijk. De WOZ-waarde ligt namelijk ten grondslag aan vele belastingen. Dat betekent uiteraard dat de Belastingdienst en waterschappen ook belang hebben bij een correcte WOZ-waarde. Wanneer een WOZ-waarde niet klopt - en wordt aangepast - betekent dat ook de hoogte van de belastingen aangepast moeten worden. Dit kost tijd, geld en moeite.

  Wanneer u langere tijd woonachtig bent in uw woning is een correcte WOZ-waarde ook van belang. U betaalt namelijk over dit bedrag uw (gemeentelijke)heffingen. Is de waarde te hoog vastgesteld dan betaalt u te veel belasting. In dit geval wlt dan ook graag een zo laag mogelijke WOZ-waarde. Daarom kan het verstandig zijn om bezwaar te maken. 

 • Is de energielabel van invloed op de WOZ-waarde?

  Bij een slecht energielabel( E-F-G of lager) liggen de marktprijzen lager dan woningen met een hoger energielabel (C t/m A). Volgens onderzoek van de TIAS (universiteit Tilburg) zou dit verschil +/- 18% zijn. Woningen met een lager energielabel zijn minder goed verkoopbaar omdat daar veel aan gedaan moet worden, dus prijzen liggen lager.

  Er zijn gemeenten zie aangeven dat als u energiezuinige maatregelen heeft genomen, zoals zonnepanelen (maar ook isolatie, warmtepompen en cv-ketels) uw woning een hoger cijfer en daardoor een hogere waarde krijgt, waardoor ze genoodzaakt zijn deze waarde mee te nemen in de WOZ-bepaling. Echter zijn er ook gemeente die deze gegevens aan het energielabel van de woning koppelen. En het energielabel wordt op dit moment nog niet meegenomen in de WOZ-waardebepaling. Er zijn nog geen specifieke richtlijnen voor. Lees ook het bericht: https://www.vastelastenbond.nl/blog/zonnepanelen-wel-of-geen-invloed-op-woz-waarde/

 • Waarom is het belangrijk de WOZ-waarde te controleren?

  Door de stijgingen van zowel de WOZ-waarde als de bijhorende belastingen maakt dat mensen kritischer naar de beschikking kijken. Daarnaast is er veel kritiek op de manier waarop de gemeenten de WOZ-waarde baseert. Veel gemeenten kampen met een niet up-to-date  database systeem.  De realiteit en de kerngegevens van de database komen steeds verder uit een te liggen met als gevolg een WOZ-waarde die niet klopt. 

 • WOZ-waarde en belastingen

 • Voor welke belastingen wordt de WOZ-waarde gebruikt?

  De WOZ-waarde ligt ten grondslag aan veel belastingen. De gemeente, het waterschap en de belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde allemaal om de hoogte van belastingen te bepalen. 

  Gemeentelijke Belastingen:

  • onroerendezaakbelasting eigenaar: OZBE 
  • onroerendezaakbelasting eigenaar niet-woning: OZBE2
  • onroerendezaakbelasting gebruiker: OZBG
  • hondenbelasting: HOND
  • rioolheffing eigenaar: RIOE
  • rioolheffing gebruiker: RIOG
  • Afvalstoffenheffing: AFV
  • Precariobelasting: PREC
  • Reclamebelasting: RECL

  Andere belastingen zijn: toeristenbelasting, parkeerbelasting en reinigingsheffing. Voor zwembadkaartje, aanvraagkosten voor bouwvergunning of paspoort worden er ‘heffingen’ of ‘leges’ gevraagd. De hoogte van deze belastingen wijzigen elk jaar en worden aan het begin van het kalenderjaar (uiterlijk februari) bekendgemaakt middels een Beschikking Wet waardering onroerende zaken eigenaar: BES.

  Belastingdienst
  De Belastingdienst beschikt over de WOZ-gegevens van alle gemeenten. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor:

  • het eigenwoningforfait;
  • de waardering van andere dan eigen woningen in het kader van de vermogensrendementsheffing;
  • de schenk- en erfbelasting voor woningen;
  • de bepaling van de bijtelling privégebruik woning bij de winst uit onderneming; en
  • de beperking van de afschrijving op gebouwen bij de bepaling van de fiscale winst.
 • Wat heeft de WOZ-waarde met het OZB tarief te maken?

  De onroerendezaakbelasting, ook wel OZB, is de gemeentelijke belasting die u betaalt over de waarde van een onroerende zaak. De hoogte van uw WOZ-waarde ligt ten grondslag aan de hoogte van de OZB. Het OZB-tarief is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning of pand. Uw gemeente bepaalt zelf de OZB-tarieven. De inkomsten uit de OZB behoren tot de algemene middelen van de gemeente. De OZB draagt daarmee bij aan het voorzieningenniveau van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt waarvoor dit geld gebruikt wordt. Dit verschilt dus per gemeente.

 • WOZ-waarde en eigenwoningforfait

  Eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling op het inkomen. De belastingdienst vindt dat wanneer u een eigen woning heeft, u daarmee een vermogen opbouwt. U profiteert daarom meer van uw woning dan iemand die huurt. En vermogen wordt gezien als inkomen waar inkomstenbelasting over betaalt moet worden.De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de waarde van het huis.

  Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000 bedraagt in 2019 0,65% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.080.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van 2,35%.

 • WOZ-waarde en waterschap/watersysteemheffing

  Waterschapsbelasting. Om Nederland droog, veilig en leefbaar te houden moeten waterschapsbedrijven diverse investeringen doen. De waterschappen in Nederland zijn  hier verantwoordelijk voor. Omdat u gebruik maakt van de waterleidingen en voorzieningen dient u daar belasting over te betalen. Deze werkzaamheden worden vrijwel volledig uit deze belastingheffingen betaald. De hoogte van de waterschapsbelasting wordt – in tegenstelling tot de gemeentelijke belastingen – niet door de gemeente bepaald, maar door Het Algemeen Bestuur van het waterschap. Ook hier wordt er gebruik gemaakt van een percentage van de WOZ-waarde.

 • WOZ-waarde en vermogensrendement

  Vermogensrendementsheffing is de belasting die wordt geheven over  het rendement van het eigen vermogen. Dit wordt bij de inkomstenbelasting aangegeven in Box III. Tot Box III wordt o.a. gerekend:

  • Spaargeld;
  • Beleggingen;
  • Tweede woning/recreatiewoning;
  • Woning die verhuurt wordt voor permanente bewoning;

  Dus ook hier is de WOZ-waarde van een (tweede) woning van belang.  Bij een recreatiewoning wordt de WOZ-waarde volledig bij het eigen vermogen in Box 3 geteld. Een woning die voor permanente bewoning wordt verhuurd wordt er met een percentage van de WOZ-waarde bij het vermogen in box 3 gerekend.  De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de hoogte van de huur.

 • WOZ-waarde en Schenk- en erfbelasting

  Heeft u een erfenis of schenking ontvangen waar een woning of bedrijf onderdeel van uitmaakt, dan dient u de WOZ waarde van deze onroerende zaak op te geven bij de aangifte. U wordt door de belastingdienst gezien als de nieuwe eigenaar van de woning en dient daarmee ook dezelfde betaalverplichtingen na te leven. Als u een woning erft, betaalt u namelijk erfbelasting die wordt geheven op basis van de WOZ-waarde van die woning.  

 • WOZ-waarde en bijtelling privégebruik woning bij de winst uit onderneming

  Wanneer u in een pand woont dat uw hoofdverblijf is en dat geheel tot het ondernemingsvermogen behoort, dan moet het eigenwoningforfait bij de winst worden geteld als privé onttrekking, oftewel het woongenot.  Het privégebruik woning is een percentage van de WOZ-waarde van het woningdeel. Ook dit bedrag is een percentage van de WOZ-waarde. Onderschat de betekenis van de WOZ-waarde niet.

 • WOZ-waarde Check

 • Wat is de WOZ-waarde Check?

  De Vastelastenbond biedt samen met Partner Previcus een gratis WOZ-waarde check aan.

  Door bezwaar te maken kunnen wij controleren of uw gemeente de WOZ-waarde correct heeft berekend of niet. Er wordt onafhankelijk gecontroleerd of de taxatie (WOZ-waarde) die uw gemeente aan uw woning heeft toegekend correct is en indien nodig wordt er een extra bezwaarschrift ingediend. Wij ondersteunen u met alle juridische kennis om zo tot een verlaging van de WOZ-waarde te komen.

 • Is een WOZ-check, direct een bezwaar?

  Ja. Er wordt direct een beknopt bezwaar ingediend om de bezwaartermijn van 6 weken veilig te stellen. Daarmee winnen we tijd om de WOZ-waarde onafhankelijk door een taxateur vast te laten stellen en specifieke eigenschappen van de woning te vinden om het bezwaarschrift verder te kunnen onderbouwen met feiten. Zo is er een grotere slagingskans om het bzwaar gegrond verklaard te krijgen, waardoor u minder belastingen gaat betalen.

 • Hoe kan de WOZ-waarde Check gratis zijn?

  Voor u is de WOZ-waarde Check altijd gratis. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, dan is de gemeente verplicht om de juridische kosten te betalen. Indien het bezwaar wordt afgewezen zijn de kosten voor ons. Het kost u dus niks!

 • Waarom zou ik bezwaar maken?

  Consumenten betalen (ongemerkt) onnodig veel geld aan belastingen. Gemeente belastingen vormen een groot deel van de maandelijkse (woon) lasten. Door alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, ontwikkelingen op de woningmarkt, verouderde databases en veranderingen in de wet WOZ kloppen veel WOZ-waarden niet.  Steekt u uw kop in het zand en accepteert u klakkeloos de ingeschatte WOZ-waarde?
  De Vastelastenbond stimuleert u om bezwaar aan te tekenen. Bezwaar maken kan tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet. 

 • Kan mijn WOZ-waarde ook verhoogd worden door een bezwaar?

  Nee, als u een verlaging aanvraagt kan de waarde van dat belastingjaar niet verhoogd worden. Een bezwaar heeft dus geen invloed op de waarde van dat belastingjaar. Ook niet in het daaropvolgende jaar. Sterker nog: U zal het jaar daarop weer bezwaar moeten maken, omdat de gemeente weer dezelfde berekening gebruikt.

 • Zit er ergens een addertje onder het gras?

  Nee, in het slechtste geval blijft uw situatie en de hoogte van de WOZ-waarde ongewijzigd.
  Er verandert dan helemaal niets. Ik het beste geval gaat u minder gemeentelijke belastingen, maar ook minder inkomstenbelasting betalen. Deze dienst is ongeacht de uitspraak gratis.

 • Krijgen jullie een vergoeding?

  Onze partner Previcus krijgt een vergoeding wanneer een bezwaar gegrond verklaard wordt. Previcus beroept zich op artikel 7:15 Awb en het besluit proceskosten bestuursrecht. Daar staat in dat wanneer een derde partij juridische optreed, de gemeente wettelijk verplicht is om bij gegronde uitspraak de wettelijke proceskosten te voldoen. Ze zullen daarom ook hun uiterste best doen om het gegrond verklaard te krijgen. Want als het bezwaar wordt afgekeurd ontvangen ze geen vergoeding en zijn de gemaakte kosten voor rekening van Previcus.

  Er is soms kritiek op de no-cure-no-pay bureaus. De waarheid ligt in het midden. Wanneer een bezwaar gegrond wordt verklaard moet de gemeente de gemaakte ‘juridische’ kosten betalen. Het kost de gemeente dus alleen maar geld als ze het verkeerd heeft.

  U mag toch verwachten dat de gemeente de gegevens up to date houdt en op zijn minst een correct waarderingsmodel handhaaft om tot een correcte waardering van uw onroerend goed te komen. Alleen op deze manier klopt de hoogte van de gemeentelijke belastingen die u als inwoner dient te betalen.

 • Hoe kan ik zelf mijn WOZ-waarde controleren?

  U kunt zelf ook een kleine controle uitvoeren, alvorens een bezwaar in te dienen. 

  • Kadaster gegevens: Controleer de gegevens die de gemeente heeft gebruikt. Zijn alle kadaster en objectgegevens van uw woning correct?
  • Vergelijkbare woningen: Ligt de waarde van uw woning niet in lijn met vergelijkbare woningen binnen uw gemeente? U kunt de WOZ-waarde van een aantal vergelijbare woningen bekijken op https://www.wozwaardeloket.nl/
  • Verbouwingen of achterstallig onderhoud: Is er sprake van achterstallig onderhoud? Dan is dit ook van invloed op de WOZ-waarde. 
  • Veranderde omgevingsfactoren: Woont u in de buurt van een windmolen, UMTS-mast, hoogspanningsmast, spoorlijn, kerncentrale of druk bezochte openbare voorzieningen? Dit wordt gezien als belemmerend. 
  • Energielabel: Vanaf 2015 is een energielabel verplicht bij de verkoop van uw woning. Ook uw energielabel is van invloed op de WOZ-waarde. Controleer daarom goed of het energielabel van uw woning wel correct is. 

  Wijken een aantal gegevens af? Vraag dan de WOZ-waarde Check aan. 

 • Hoe verloopt het proces van de WOZ-waarde Check?

  Door bezwaar te maken kunnen wij controleren of uw gemeente de WOZ-waarde correct heeft geschat of niet.  Wanneer u een WOZ-waarde Check heeft aangevraagd ontvangt u per e-mail een bevestiging. Hierin treft u in de bijlage een PDF met het ondertekende volmacht. Ook ontvangt u een aparte e-mail van onze partner Previcus met login gegevens voor uw persoonlijke dossier. Hier kunt u de procedure en de communicatie met de gemeente volgen. Hieronder treft u een korte uitleg over het proces:

  1. Beknopt bezwaarschrift: Om de bezwaartermijn van 6 weken veilig te stellen, sturen wij direct een beknopt bezwaarschrift naar de gemeente.
  2. Bewijslast verzamelen: Om uw bezwaar extra kracht bij te zetten zullen taxateurs het bezwaarschrift nader motiveren. Het taxatieverslag wordt opgevraagd om op juistheid te controleren. In sommige gevallen zal onze partner Previcus u extra informatie (foto’s) vragen of bij u langskomen om de situatie en woning persoonlijk op te meten.
  3. Uitspraak gemeente: De gemeente heeft het gehele kalenderjaar de tijd om uitspraak te doen. De uitspraak van de gemeente wordt door een jurist en taxateur beoordeeld. Indien wij het niet eens zijn met de uitspraak zal er kosteloos een beroepsprocedure opgestart worden. Ook hier zitten geen kosten aan verbonden.
  4. Minder belasting betalen: Is de WOZ-waarde inderdaad te hoog geweest dan is de gemeente verplicht de Gemeentelijke Belastingen te verlagen. U dient zelf de wijziging door te geven aan de Belastingdienst, zodat ook uw inkomstenbelasting omlaag gaat.

  U kunt voor al uw vragen terecht bij Vereniging de Vastelastenbond op 040-7200200.

 • Bezwaar maken WOZ-waarde

 • Kan ik zelf een bezwaar indienen?

  U kunt inderdaad de bezwaarprocedure zelf voeren. Dat kan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. U kunt deze procedure terugvinden op de website van uw gemeente.

 • Wat is het voordeel van bezwaar maken via de Vastelastenbond?

  Omdat het meestal een vrij technisch verhaal betreft is het als ‘leek’ moeilijk om met goed onderbouwde argumenten uw WOZ beschikking te weerleggen. Vanwege de specialistische kennis die Previcus Vastgoed bezit kunnen zij deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ waarde. Ook wordt er, indien nodig, een taxatierapport opgesteld waardoor de slagingskans toeneemt. Daarnaast beschikt Previcus over cijfers van uw gemeente van de afgelopen jaren en weet daardoor waar de pijnpunten van de WOZ bepaling in uw gemeente ligt. Dit kan het verschil maken. 

 • Hoe snel krijg ik te horen of mijn bezwaar is goedgekeurd?

  De gemeente is verplicht om voor 31 december van dit jaar uitspraak te doen op het bezwaarschrift. In de praktijk verschilt het enorm per gemeente wanneer u de uitspraak krijgt. Sommige gemeenten zijn snel, andere gemeenten communiceren pas aan het einde van het jaar. Wij zullen er alles aan doen, om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor u.

 • Binnen welke termijn kan ik bezwaar indienen?
  • U moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet het bezwaar indienen bij de gemeente. 
  • Is het langer dan 6 weken? Dan kunt u volgend jaar pas weer een bezwaar indienen.
  • Heeft u uw woning halverwege het jaar gekocht?  Ook dan kan de WOZ beschikking opgevraagd worden bij de gemeente en kunt u nog - binnen zes weken na ontvangst -  bezwaar maken.

  Dit is een harde eis vanuit de gemeente. Bent u te laat? Dan kunt u pas het opvolgende jaar bezwaar maken.