Om het u als bezoeker van onze website eenvoudiger te maken, treft u hieronder een verklarende woordenlijst aan met begrippen die op onze website (kunnen) voorkomen. De lijst is alfabetisch gerangschikt. Door een klik op een begrip krijgt u een korte toelichting van het betreffende begrip.

Aansluitcapaciteit
Aansluitingenregister
Aansluitkosten
Aansluitovereenkomst
Afnemer
Algemene Leveringsvoorwaarden
ampère
Avondtarief
Bedrijfsverbruik
Betrouwbaarheid
Bio-energie
Biomassa
Black-out
Blindstroomvoorziening / - huishouding
Bovenwaarde
Brandstoftype
BTW
Calorische waarde
Capaciteitsbeslag
Capaciteitsplan
Colportagewet
Contract Controle Protocol (CCP)
Dubbeltarief (DT)
Duurzame energie
EAN-code
Ecostroom
Electriciteitswet 1998
energie vergelijk
Energiekamer (voorheen DTe)
Energiekosten
Energieleverancier
Energieliberalisering
EnergieNed
Enkeltarief
Gedragscode Consument en Energieleverancier
Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven, onderdeel van de Stichting Geschillencommissie
Geschillenregeling
Grijze energie
Groencertificaten
Groene energie
Grootverbruiker
Inkoopcombinatie
Joule
kilowatt (kW)
kilowattuur (KWh)
Kleinverbruiker
Knelpunt
Krachtstroom = draaistroom
kW gecontracteerd
Laagspanning
Laagtarief
Leverancier
Leveringsvergunning
Leveringszekerheid (Zie ook betrouwbaarheid)
Marktpartij
Meetgegevens
MEP Heffing (Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie)
Metermarkt
Meting en profiel
MJ
Nachttarief
Netbeheerder
Niet herleid volume (vanaardgas)
Nm3
NMa
Noodleverancier
Normaaltarief
Onderbreking
Onderbrekingsfrequentie
Onderwaarde
Opwekkingsbron
Privatisering
Producent
Profiel en meting
Programmaverantwoordelijkheid
REB
Reconciliatie
Ruikbaarheid van gas
Shipperverantwoordelijkheid
Standaardjaarverbruik (SJV)
Stroometikettering
Supplier by Last resort regeling
Switchen
Tariefstructuur
TenneT
Transportcapaciteit
Transportkosten
Vastrecht
Vergunninghouder
Verondersteld geprofileerd verbruik (VGV)
Watt (W)
Wattuur (Wh)
Windenergie
Zonne-energie
Aanbieder
Aankiesbaarheid
Aanmerkelijke Marktmacht (AMM)
Aanpalende collocatie
Aansluitnet
Aanwijziging
Accounting rates
Accreditatie- en certificeringsysteem
ActiveX
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
Affiliates
Aflevertarieven of terminatingtarieven
Alfanumerieke nummers
AMVB
Antenne opstelpunten
Barp (Besluit Algemene Richtlijnen Post)
Bijzondere Toegang
Binnenbasisverkeer (biba)
Bitstroomtoegang
BOHT (Besluit ONP Huurlijnen en Telefonie)
Botnet
Botnet-herder
Breedband internettoegang
Briefmonopolie
BU - model (Bottom Up model)
Buitenbasisverkeer (buba)
BULRIC (Bottom Up-Long Range Incremental Costing-systematiek)
Call center
Call termination/originating
Carrierselectie /-preselectie
CBb: College van Beroep voor het bedrijfsleven
Cellular
CEN Workshop Agreement (CWA)
Certificaat
Certificaathouder
Certificate Revocation List (CRL)
Certificatie Autoriteit (CA)
Certificatie Praktijk Verklaring (CPS: Certificate Policy Statement)
Certificatiediensten
Certificatiedienstverlener (CSP, Certification Service Provider, Trusted Third Party (TTP))
Churn rate
Circuit geschakeld netwerk
CLI (Calling line identification)
Collocatie
Commissariaat voor de media
Competentiemanagement
Concessie(houder)
Conditional access
Consultatiedocument
Contractant
Convergentie
Cross-border interconnectie
Dienstcode
DNIC (Data Network Identification Code)
DSL
Dwangsom
EESSI (European Electronic Signature Standardization Initiative)
Elektronische postbusnummers
Embedded Direct Cost-model (EDC)-model
ERG: European Regulators Group
ETSI
Europese Economische Ruimte
Europese Vrijhandels Associatie
Evaluation Assurance Level (EAL)
Ex ante-toezicht
Ex post-toezicht
Exploits
Federal Information Processing Standards (FIPS)
FESA: Forum of Electronic Signatures Supervisory Authorities
Flat Rate Internet Access Call Origination (FRIACO)
Forum voor interconnectie en speciale toegang (FIST)
Gedoogplicht
Gekwalificeerd Certificaat Beleid (QCP)
Gekwalificeerde certificaten
Geografische nummers
Glasvezelnetwerk
GPRS: General Packet Radio Service
Groothandelstarieven
HDPE-buizen
Herbalancering
Huurlijn
Implementatierapport
IMSI nummer (International Mobile Subscriber Identification)
Incumbent
Informatienummer
Infrastructuurvergunning
Interconnectie
Internet
Internet uitkoppelen
IP telefonie
IRG: Indepentent Regulators Group
ISDN (Integrated services Digital Network)
ISP: Internet service provider
ISPC (Internationale Signaleringspuntcode)
ITU (International Telecommunication Union)
Korte code
Kostenorientatie/kostengeorienteerde tarieven
Kruissubsidie
Lagere regelgeving
Linesharing
LRIC methode (Long Run Incremental Costs)
Malware, spyware, adware
Mass calling numbers (medianummers)
MDF Access
Mededingingswet
Mediation
MIACO: Metered Internet Access Call Origination
MMS: Multimedia messaging service
MNC: Mobiele Netwerkcode
MVNO: Mobile virtual network operator
Nationaal Competition Autority (NCA)
Netnummergebieden
NMa: Nederlandse Mededingingsautoriteit
NNO (Nationaal Nummeroverleg)
Nummercentrale / wijkcentrale (lokale telefooncentrale)
Nummerloket
Nummerplannen, nummerregister
Nummerportabiliteit
ONP-herziening
ONP: Open Network Provision
Ontbundelde Toegang
Originating Access
Paging (Semafonie)
Persoonlijke assistentdienst (084- en 087-nummers)
PIB's: Principles of Implementation and Best Practice
PKI disclosure statement (PDS)
Price cap (Tariefplafond)
Prijsklem (Pricesqueeze)
Regiovergunning
Registratie Autoriteit (RA)
RIA (Referentie Interconnectie Aanbieding)
Richtsnoeren
Samenwerkingsprotocol
SIM-card
SIM-lock
Site sharing
Smalband internettoegang
Tariefbeheersingssysteem
Tariefdifferentiatie
Tariefplafond
Telecommunicatiewet (TW)
Terminating access
TNT Post Groep (TPG)
Transittarief
Trusted Third Party (TTP)
Uitkoppelen van internetverkeer
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)
VDSL (Very high bit-rate Digital Subcriber Line)
Veilig middel (SSCD: Secure Signature Creation Device)
Vertrouwende partij
A Coderingen
Aanhangsel
Aankoopwaardegarantieverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Aanvangschuld
Aanvullende verzekering
Acceptatie van hypotheekofferte
Administratiekosten
Afkoopwaarde
Aflopende risicoverzekering
Aflossingsschema
Aflossingsvrije hypotheek
AFM(Autoriteit Financiële Markten)
Afsluitkosten
Afsluitprovisie
All-risk verzekering
Annuïteitenhypotheek
Annuleringskosten
Annuleringsverzekering
Antispeculatiebeding
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Assurantiebelasting
Autoverzekering
Bandbreedte-rente
Bankgarantie
Basispakket
Basisrente
Basisverzekering
Begunstigde
Belastbaar inkomen
Beleggingshypotheek
Beleggingsverzekering
Bereidstellingsprovisie
Bijleenregeling
Bijverzekeren
BKR
BKRhypotheek
Boeterente
Boetevrij aflossen
Bonus/Malus-systeem
Bouwdepot
Bouwfinanciering
Bouwtermijnen
BOX I
BOX II
BOX III
Boxenstelsel
Bufferrente
Caravanverzekering
Cascoverzekering
Claim
Click vast rente
Conversiekosten
Dagrente
Dagwaarde
Dekking
Depotrente
Diefstalverzekering
Direct writer
Disagio
Effectieve rente
Eigen geld
Eigen risico
Eigen woningforfait
Eigen woningrente
Eigendomsbewijs
Erfpacht
Executiewaarde
Expiratiedatum
Extra aflossing
Extra storting
Financieringskosten
Fiscaal aftrekbaar
Garantiecertificaat(G.I.W., Garantie Instituut Woningbouw)
Geharmoniseerde code
Gemeenschap van goederen
Gemengde verzekering
Glasverzekering
Heffingskorting
Herbouwwaarde
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Hoofdverzekerde
Huurbeding
Huwelijkse voorwaarden
Hypothecaire geldlening
Hypothecaire inschrijving
Hypotheek
Hypotheekregister
Hypotheekrente
Inboedelverzekering
Kapitaalverzekering
Koopsom
Koopsompolis
Levensverzekering
Lijfrentepolis
Naturaverzekering
Nieuwwaarde
Nominale premie
Ombudsman
Onderverzekering
Ongevallenverzekering
Opstalverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Oververzekering
Pakketpolis
Pleziervaartuigverzekering
Polis
Polisblad
Premie
Rechtsbijstandsverzekering
Restitutieverzekering
Stamrechtverzekering
Uitkering
Uitsluiting
Uitvaartverzekering
Verzekeraar
Verzekerd kapitaal
Verzekerde
Verzekeringsadviseur
Verzekeringsverplichting
Verzekeringsvoorwaarden
WA-verzekering
Wft (Wet op het financieel toezicht)
Woonverzekering
Zorgtoeslag
Zorgverzekering